Uncouth

59 tekstów – auto­rem jest Un­couth.

Wszys­tko co wy­daje się po­rażką dziś, jut­ro jest zwycięstwem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lipca 2011, 21:50

W końcu i tak wszys­tko się ułoży. Nic jed­nak nie będzie już ta­kie samo. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 czerwca 2011, 21:06

Już jut­ro i tak wszys­cy zapomną. 

myśl • 14 marca 2011, 15:55

Te­raz wiem jak to jest wie­rzyć z całego ser­ca, że jed­nak nie wszys­tko skończone. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 grudnia 2010, 08:57

Pot­ra­fię siać wiarę naokoło, ale nie pot­ra­fię za­siać wiary w sobie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 grudnia 2010, 21:55

My ludzie ma­my ten­den­cje by wszys­tko kom­pli­kować. Zu­pełnie niepotrzebnie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 listopada 2010, 22:54

"A wszys­tko dla­tego, że nie mam już sił i ocho­ty wal­czyć z samą sobą" 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 listopada 2010, 22:19

Są gra­nice, za który­mi człowiek już tyl­ko w po­jedynkę mu­si się zmie­rzyć z przeszkodami. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 października 2010, 22:42

Nie war­to się dla ko­goś zmieniać i podążać za tłumem, bo zat­ra­cić siebie to naj­większa stra­ta, bo Ty sam to je­dyne co masz na własność... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 września 2010, 19:42

Nie niszczmy się myślą dążąc do per­fek­cji, bo czym jest dos­ko­nałość?! Nie istnieje. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 sierpnia 2010, 22:50
Uncouth

My world...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uncouth

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność